Vi gör mycket bra, och vi har koll på allt

Vi gör mycket bra, och vi har koll på allt

Det här numret av Bättre Upp går i kvalitetens och miljöns tecken. Kvalitet, i form av driftsäkra, funktionella truckar som bara går och går. I upp till 38 500 timmar! Miljö, i form av innovativa tekniska lösningar som ger ett minimum av utsläpp och ett maximum av prestation.


Arbetsmiljö

Men hur jobbar Linde med kvalitet och miljö på ett övergripande plan som är knutet till hela verksamheten?
Vi frågade den som vet mest – kvalitets- och miljöchefen Jessica Borg.

Hur jobbar ni med styrningen inom kvalitet och miljö?
– Inom kvalitet jobbar vi framför allt med interna revisioner och förbättringar inom ramen för kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Det är ett ständigt pågående arbete där vi hela tiden trimmar våra rutiner och arbetssätt. I produktionen speglas kvalitetsarbetet i form av daglig styrning där det varje morgon hålls möten där man går igenom vad som ska göras under dagen, om man har upptäckt brister, och hur de i så fall ska åtgärdas. Miljö är ett komplext område där vi måste ta hänsyn både till miljöledningssystemet ISO 14001 och de lagar och krav som finns i Miljöbalken. Här ryms områden som avfallshantering, kontroll av utgående vatten från våra tvätthallar, tillstånd att hantera brandfarliga varor och transporter av farligt avfall.

Hur väl förankrat är det här arbetet i resten av organisation?
– Mycket väl förankrat, vilket är oerhört viktigt. Region- och servicechefer har fått utbildning och vi har interna rapporteringspunkter som följs upp varje månad. Alla medarbetare i organisationen är delaktiga i vårt kontinuerliga arbete med kvalitet och miljö. Det gäller även inom arbetsmiljö.

Vad förväntar sig kunderna att ni gör inom kvalitet och miljö?
– De förutsätter att vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. De förutsätter också att vi jobbar för att hitta optimala processer för att spara tid och pengar: Och de förväntar sig att vi ständigt förbättrar oss inom kvalitets- och miljöområdet. Det gör vi, och det leder till nöjdare kunder.

Nämn en del av miljöområdet där ni är extra bra?
– Då svarar jag kemikaliehantering. Där jobbar vi i ECO Archive, ett
system som hjälper oss att ha ett väl fungerande kemikaliearbete.
Vi har också en särskild kemikaliegrupp som arbetar aktivt med dessa frågor. Exempelvis bedömer de önskemål om nya kemikalier samt utbyte av befintliga kemikalier till bättre ur hälso- och miljöaspekt. Kunderna har blivit mer medvetna i de här frågorna, och det här är ett sätt att möta deras ökade krav och större medvetenhet.

Sverige ligger i topp inom Lindekoncernen inom kvalitet och miljö. Lär ni er också mycket av kunderna som kan spridas inom Linde globalt?
– Väldigt mycket, och det är ofta ett resultat av ett nära samarbete med kunderna på plats hos dem. Att spåra och åtgärda avvikelser är ett område där vi har stort utbyte av varandra. 5S är ett annat, där ordning och reda sätts i fokus. Överhuvudtaget leder samarbeten till utveckling och förbättring och det är något som till sist kommer alla till del, både inom Linde och hos våra kunder.

Bly är en känd miljöbov, och det ämnet finns i blybatterier.
Hur jobbar ni med återvinning av sådana batterier?
Återvinning av batterier är ett av våra främsta miljömål. För att reducera bly mängderna arbetar vi med återvinning av battericeller. Till exempel återanvänder vi batterier i många av våra rentaltruckar. Sedan ska man komma ihåg att det sker mycket inom batteriområdet som leder till mindre utsläpp, till exempel utvecklingen av litiumjonbatterier.

I miljösammanhang pratar man om livscykelperspektivet. Det vill säga vilken miljöpåverkan en produkt kommer att ha under sin livstid. Är det ett synsätt som även Linde använder?
– Det har vi gjort länge. Vi har ett livscykelperspektiv redan i utvecklingen av nya truckmodeller. Ett exempel är materialval; där de material vi använder i truckarna ska kunna återvinnas.

Vill du veta mer om Lindes kvalitets- och miljöarbete?
Kontakta: Jessica Borg 019-766 30 45  jessica.borg@linde-mh.se
Kategorier

Arbetsmiljö Miljö Utveckling